Wanyu hakda

Saglyk

Şanhaý Wanyu lukmançylyk enjamlary kärhanasy

Gymmatlyklarymyz

Specializedöriteleşdirilen boluň

Ömür boýy bir zady saýlaň.

Konsentrasiýa

Önümleri has esasy gymmata öwürmäge üns beriň.

Yhlas

Önüm öndürmäge söýgi.

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Iş otagy enjamlary-1

Şanhaý Wanyu lukmançylyk enjamlary kärhanasy, esasan, iş çyralary, iş stollary we lukmançylyk gulaklary ýaly operasiýa otagy enjamlarynyň marketingine ünsi jemleýän lukmançylyk enjamlaryny satmak bilen meşgullanýar.Önümleriň ähli ugry bütin dünýäde satylýar we Europeewropanyň we Amerikanyň köp ýurtlarynda aýratyn agentlik hyzmatdaşlarymyz bar.

2003-nji ýylyň iýun aýynda kompaniýa operasiýa otaglary üçin lukmançylyk enjamlaryny öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşen zawodyň döredilmegine maýa goýdy.Zawod döredilenden soň, köp sanly ylmy we tehnologiki zehinler we gowy taýýarlykly işçiler özleşdirildi we korporatiw dolandyryşy döretmek we gowulandyrmak üçin ýygnandy.Häzirki wagtda ähli önümlerimiz CE we ISO şahadatnamasyndan geçdi.

https://www.heershi.com/about-wanyu/

Häzirki wagtda kompaniýamyz köp funksiýaly iş tablisalaryny, kölegesiz işleýän lampalaryň köp sanlysyny, lukmançylyk gulaklaryny, ICU asma köprülerini we beýleki lukmançylyk enjamlaryny öndürdi.Bu önümler Hytaýda öňdebaryjy orunda durýar we dürli hassahanalaryň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin import edilip bilner.Bütin dünýäde satylýar we ulanyjylar tarapyndan giňden wasp edilýär.

Diňe bir gözleg we dürli önümleriň täzelenmegi üçin jogapkär on-dan gowrak gözleg we in engineener däl, eýsem köp uniwersitetler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy saklaýarys.

Zawod gezelenji

wanyu-fabrik7
wanyu-fabrik6
wanyu-fabrik5

Toparymyz

topary

Sergi suratlary

sdr_vivid

Biz çözgüt milli hünärli sertifikatdan geçdik we esasy pudagymyzda gowy garşy aldyk.Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz köplenç maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn.