Habarlar

 • 14-17-nji maý aralygynda Şanhaýdaky CMEF stendimize baryp görmäge hoş geldiňiz

  CMEF Hytaýyň halkara derman enjamlary ýarmarkasydyr.Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde hassahanalarda we kliniki şertlerde ulanylýan dürli lukmançylyk enjamlaryny we enjamlaryny görkezýän iň uly lukmançylyk enjamlary sergisidir.Çärä ýylda iki gezek spri ...
  Koprak oka
 • Almatydaky KIHE 2023-ä gatnaşarsyňyzmy?

  KIHE 2023-den salam, Almatyda!Bütin saglyk topary tarapyndan mähirli garşylanýar.# Işleýän otag enjamlarynyň täzelikleri we çözgütleri barada doly maglumat üçin #booth F11-de duşuşmak isleýärin.Üç ýyl ýok bolanymyzdan soň (COVID-19 pandemiýasy sebäpli), ýene-de gaýdyp geldik ...
  Koprak oka
 • Gibrid OR, Integrated OR, Digital OR between arasynda näme tapawut bar?

  Gibrid operasiýa otagy näme?Gibrid operasiýa otagynyň talaplary, adatça, operasiýa edilende CT, MR, C-arm ýa-da şekillendirişiň beýleki görnüşleri ýaly şekillendirişe esaslanýar.Suraty hirurgiki giňişlige ýa-da ýanaşyk getirmek, hassanyň ...
  Koprak oka
 • Operasiýa tablisasy näme üçin ulanylýar?

  Näsag hirurgiki amal wagtynda operasiýa stolunda ýatýar.Hirurgiki stoluň maksady, hirurgiki topar işleýän wagtynda hassany ýerinde saklamak we hirurgiki has aňsat girmek üçin hirurgiki stol enjamlaryny ulanyp bedeniň dürli ýerlerini herekete getirip biler ...
  Koprak oka
 • 2022 Şanhaý Wanyu Medisina Enjamlary Co., Ltd. gurluşyk syýahaty

  Işgärleriň medeni durmuşyny baýlaşdyrmak we işgärleriň beden hilini ýokarlandyrmak maksady bilen.Kärdeşleriň arasyndaky dostlugy hasam ösdürmek.Biziň kompaniýamyz topar gurmak syýahatyny gurady - Hulunbuir bilen duşuşyň Alty günlük topar binasy mazmundan we ugurdan doly.Bu ...
  Koprak oka
 • LED hirurgiki kölegesiz lampanyň bu artykmaçlyklaryny bilýärsiňizmi?

  LED hirurgiki kölegesiz lampa, hirurgiki ýeri yşyklandyrmak üçin ulanylýan guraldyr.Dürli çuňlugy, ululygy we kesişlerinde we beden boşluklarynda pes kontrastly zatlary has gowy synlamak talap edilýär.Şonuň üçin ýokary hilli LED hirurgiki kölegesiz lampalar has möhümdir ...
  Koprak oka
 • Toplumlaýyn operasiýa otagy ulgamy näme?

  Tehnologiýadaky täzelikler we häzirki wagtda bar bolan maglumatlaryň köp bolmagy bilen operasiýa otagy düýpgöter üýtgedi.Keselhana işlemegi we hassalaryň rahatlygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen otaglary dizaýn etmegini dowam etdirýär.Öňki OR-yň dizaýnyny emele getirýän bir düşünje ...
  Koprak oka
 • Tomusda hirurgiki kölegesiz çyra bilen çyglylyga garşy gowy iş etmeli

  Tomusyň esasy aýratynlygy çyglylyk bolup, hirurgiki kölegesiz lampa has uly täsir edýär, şonuň üçin çyglylygyň öňüni almak tomusda hirurgiki kölegesiz lampanyň has möhüm meselelerinden biridir.Eger tomusda operasiýa otagynyň temperaturasy gaty ýokary bolsa ...
  Koprak oka
 • Operasiýa otagyny yşyklandyrmagyň esaslaryny bilýärsiňizmi?

  Operasiýa otagyna zerur bolan gözegçilik, arassalamak we ş.m. goşmaça, yşyklandyryşy hem ýatdan çykaryp bilmeris, sebäbi ýeterlik ýagtylyk möhüm elementdir we hirurglar has gowy şertlerde işläp bilerler.Operasiýa otagyny yşyklandyrmagyň esaslaryny öwrenmek üçin okaň: ...
  Koprak oka
 • 2022-2028 hirurgiki yşyklandyryş ulgamynyň bazary derňewi we ösüş potensial çaklamasy

  Hirurgiki yşyklandyryş ulgamlarynyň bazaryň ululygy, durmuş keselleriniň köpelmegi we garry ilatyň köpelmegi sebäpli 2021-nji ýyldan 2027-nji ýyla çenli ep-esli girdeji gazanar diýlip garaşylýar.Saglygy goraýyş çykdajylarynyň artmagy we amatly öwezini dolmak polisiniň bolmagy ...
  Koprak oka
 • Operasiýa tablisalarynyň klassifikasiýasyny bilýärsiňizmi?

  Operasiýa otagy bölümlerine görä, ol giňişleýin iş tablisalaryna we ýöriteleşdirilen iş tablisalaryna bölünýär.Giňişleýin operasiýa tablisasy torak operasiýasy, ýürek hirurgiýasy, neýrohirurgiýa, ortopediýa, oftalmologiýa, akuşerçilik we ...
  Koprak oka
 • Çyrany diwar dolandyryşyna nädip ýokarlandyrmaly?

  Müşderileriň köpüsine hirurgiki çyrany satyn alanyňyzda diwar gözegçiligi gerek däl, ýöne çyrany belli bir wagtlap ulanandan soň diwar gözegçiligini ýokarlandyrmak isleýär.Şu wagt näme etmeli?Aslynda bu gaty ýönekeý, men ony tanyşdyraryn I : Diwar dolandyryş ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4