Sorag-jogap

Sorag-jogap

Yşyk çyrasy

1. Operasiýa otagymyň poluň beýikligi bary-ýogy 2,6 metr ýa-da 3,4 metr.Çyralaryňyzy gurup bilerinmi?

Hawa, ulanylýan poluň adaty beýikligi 2,9 metr ± 0,1 metr, ýöne pes gatlar ýa-da beýik pollar ýaly aýratyn zerurlyklaryňyz bar bolsa, degişli çözgütlerimiz bolar.

2. Býudjetim çäkli.Kamera ulgamyny soňrak gurup bilerinmi?

Hawa, sargyt goýanymda, soňrak kamera ulgamyny gurmagyň zerurdygyny bellärin.

3. Keselhanamyzyň elektrik üpjünçiligi ulgamy durnuksyz, käwagt elektrik togy kesilýär, goşmaça üznüksiz elektrik üpjünçiligi barmy?

Hawa, diwar görnüşi, ykjam görnüşi ýa-da potolok görnüşi bolsun, ony enjamlaşdyryp bileris.Elektrik togy öçürilenden soň, batareýa ulgamy takmynan 4 sagatlap işlemegi goldap biler.

4. Işleýän çyrany saklamak aňsatmy?

Circuithli zynjyr bölekleri dolandyryş gutusyna birleşdirildi we näsazlyklary düzetmek we tehniki hyzmat etmek gaty amatly.

5. Gurulýan lampalary biri-birine çalşyp bolarmy?

Hawa, lampalary birin-birin ýa-da bir moduly bir modul bilen üýtgedip bilersiňiz.

6. Kepillik möhleti näçe wagt we uzaldylan kepillik barmy?Bahasy näçe?

1 ýyl, uzaldylan kepillik bilen, kepillikden soňky birinji ýyl üçin 5%, ikinji ýyl üçin 10% we ondan soň her ýyl 10%.

7. Turbany ýokary temperatura we ýokary basyş bilen sterilizasiýa edip bolarmy?

141 dereje ýokary temperaturada we ýokary basyşda sterilizasiýa edilip bilner.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?