BIZ hakda

WANYU

 • biz hakda
 • biz hakda
 • biz hakda
 • biz hakda
 • biz hakda

WANYU

Giriş

Şanhaý Wanyu lukmançylyk enjamlary kärhanasy, esasan, iş çyralary, iş stollary we lukmançylyk gulaklary ýaly operasiýa otagy enjamlarynyň marketingine ünsi jemleýän lukmançylyk enjamlaryny satmak bilen meşgullanýar.Önümleriň ähli ugry bütin dünýäde satylýar we Europeewropanyň we Amerikanyň köp ýurtlarynda aýratyn agentlik hyzmatdaşlarymyz bar.

 • -
  2004-nji ýylda esaslandyryldy
 • -
  16 ýyl iş tejribesi
 • -+
  60-dan gowrak önüm
 • -+
  Altyn üpjün ediji: 13

önümleri

Innowasiýa

 • LEDD730740 Şaýly LED Zawodyň bahasy bilen goşa kelleli lukmançylyk hirurgiki çyrasy

  LEDD730740 Şift LED ...

  Giriş LEDD730740 goşa ýaprak görnüşli lukmançylyk hirurgiki çyrasyna degişlidir.Arassalaýjy guty bolan operasiýa otagy üçin ýaprak görnüşi howa akymlaryna päsgel berip biler we laminar howa akymynyň turbulent ýerlerini ep-esli azaldar.“LEDD730740” goşa lukmançylyk hirurgiki çyrasy iň ýokary ýagtylygy 150,000 lýuks we iň ýokary reňk temperaturasy 5000K we iň ýokary CRI 95-i üpjün edýär. LCD duýgur ekran dolandyryş panelinde ähli parametrler on derejede sazlanýar.Tutga täze materiallardan ýasaldy, res ...

 • LEDD620620 Medisina üçegi LED diwar dolandyryşy bilen hirurgiki iş çyrasy

  LEDD620620 Medisina Cei ...

  Giriş LEDD620 / 620 goşa gümmezli potolokda gurlan lukmançylyk iş çyrasyna degişlidir.Asyl önümiň esasynda täzelenen täze önüm.Alýumin garyndy gabygy, kämilleşdirilen içki gurluşy, has gowy ýylylyk ýaýramagy.7 lampa moduly, jemi 72 lampa, sary we ak iki reňk, ýokary hilli OSRAM lampalar, reňk temperaturasy 3500-5000K sazlap bolýar, CRI 90-dan ýokary, yşyklandyryş 150,000 Lýuks ýetip biler.Iş paneli LCD duýgur ekran, yşyklandyryş, ...

 • LEDD500 / 700 Hytaý öndürijisi üçekli LED goşa kelle çyrasy

  LEDD500 / 700 Hytaý Manu ...

  Giriş LEDD500 / 700 goşa gümmezli LED hassahananyň lukmançylyk çyrasyna degişlidir.Keselhananyň lukmançylyk yşyk jaýy içindäki galyň alýumin plastinka bilen alýumin garyndysyndan ýasalyp, ýylylygyň ýaýramagy üçin örän peýdalydyr.Lampa, sary we ak OSRAM lampasy.LCD duýgur ekrany ýagtylygy, reňk temperaturasyny we CRI sazlap biler, bularyň hemmesi on derejede sazlanyp bilner.Aýlanýan gol takyk ýerleşmek üçin ýeňil alýumin goluny kabul edýär.Bahar üçin üç wariant bar ...

 • LED şahadatnamalary bilen LEDD500 / 700 üçekli LED goşa kelleli hassahananyň lukmançylyk çyrasy

  LEDD500 / 700 üçek LE ...

  Giriş LEDD500 / 700 goşa gümmezli LED hassahananyň lukmançylyk çyrasyna degişlidir.Keselhananyň lukmançylyk yşyk jaýy içindäki galyň alýumin plastinka bilen alýumin garyndysyndan ýasalyp, ýylylygyň ýaýramagy üçin örän peýdalydyr.Lampa, sary we ak OSRAM lampasy.LCD duýgur ekrany ýagtylygy, reňk temperaturasyny we CRI sazlap biler, bularyň hemmesi on derejede sazlanyp bilner.Aýlanýan gol takyk ýerleşmek üçin ýeňil alýumin goluny kabul edýär.Bahar ýaraglary üçin üç wariant bar, ...

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

 • Toplumlaýyn operasiýa otagy ulgamy näme?

  Tehnologiýadaky täzelikler we häzirki wagtda bar bolan maglumatlaryň köp bolmagy bilen operasiýa otagy düýpgöter üýtgedi.Keselhana işlemegi we hassalaryň rahatlygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen otaglary dizaýn etmegini dowam etdirýär.Öňki OR-yň dizaýnyny emele getirýän bir düşünje ...

 • Tomusda hirurgiki kölegesiz çyra bilen çyglylyga garşy gowy iş etmeli

  Tomusyň esasy aýratynlygy çyglylyk bolup, hirurgiki kölegesiz lampa has uly täsir edýär, şonuň üçin çyglylygyň öňüni almak tomusda hirurgiki kölegesiz çyranyň has möhüm meselelerinden biridir.Eger tomusda operasiýa otagynyň temperaturasy gaty ýokary bolsa ...