LED şahadatnamalary bilen LEDD500 / 700 üçekli LED goşa kelleli hassahananyň lukmançylyk çyrasy

Gysga düşündiriş:

LEDD500 / 700 goşa gümmezli LED hassahananyň lukmançylyk çyrasyna degişlidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

LEDD500 / 700 goşa gümmezli LED hassahananyň lukmançylyk çyrasyna degişlidir.
Keselhananyň lukmançylyk yşyk jaýy içindäki galyň alýumin plastinka bilen alýumin garyndysyndan ýasalyp, ýylylygyň ýaýramagy üçin örän peýdalydyr.Lampa, sary we ak OSRAM lampasy.LCD duýgur ekrany ýagtylygy, reňk temperaturasyny we CRI sazlap biler, bularyň hemmesi on derejede sazlanyp bilner.Aýlanýan gol takyk ýerleşmek üçin ýeňil alýumin goluny kabul edýär.Dürli býudjetli operasiýa otaglary üçin amatly bahar ýaraglary üçin üç wariant bar.Şeýle hem diwar dolandyryşyny, ätiýaçlyk batareýa ulgamyny, gurlan kamerany we monitory täzeläp bilersiňiz.

Arza beriň

Abdom garyn / umumy operasiýa
■ ginekologiýa
■ ýürek / damar / torak operasiýasy
■ neýrohirurgiýa
Op ortopediýa
■ trawmatologiýa / gyssagly OR
■ urologiýa / TURP
■ ent / oftalmologiýa
■ endoskopiýa angiografiýasy

Aýratynlyk

1. Çuň yşyklandyryş

Keselhananyň lukmançylyk çyrasy hirurgiki meýdançanyň düýbünde 90% töweregi çökýär, şonuň üçin durnukly yşyklandyryşy üpjün etmek üçin ýokary yşyklandyryş zerurdyr.Bu goşa gümmezli hassahananyň lukmançylyk çyrasy 160,000-e çenli yşyklandyryş we 1400 mm çenli yşyklandyryş çuňlugyny üpjün edip biler.

2. Ajaýyp kölege mugt öndürijiligi

Simpleönekeý linzalary satyn alýan beýleki öndürijilerden tapawutlylykda, has gowy kondensasiýa öndürijiligi bilen özboluşly linzalary ösdürmek üçin köp maýa goýýarys.Öz obýekti bilen bölünen LED lampalar, öz ýagtylyk meýdançasyny döredýär.Dürli ýagty şöhläniň gabat gelmegi ýagtylygy has birmeňzeş edýär we kölegäniň tizligini ep-esli peseldýär.

Keselhana-lukmançylyk-ýeňil-artikulýasiýa-gol

3. Ulanyjy üçin amatly LCD duýgur ekran dolandyryş paneli

LCD dolandyryş paneli arkaly reňk temperaturasy, yşyklandyryş intensiwligi we hassahananyň lukmançylyk çyrasynyň reňk görkeziji görkezijisi sinhron üýtgedilip bilner.

LED-kölegesiz-hassahana-Medisina-yşyk

4. Erkin hereket

360 uniwersal bogun hassahananyň lukmançylyk çyrasynyň kellesiniň öz okunda erkin aýlanmagyna mümkinçilik döredýär we pes otaglarda has uly hereket erkinligini we çäklendirilmedik ýerleşiş mümkinçiliklerini üpjün edýär.

5. Belli marka kommutasiýa elektrik üpjünçiligi

AC110V-250V aralygynda yzygiderli işlemekden başga, kommutasiýa elektrik üpjünçiligimiziň iki görnüşi bar.Naprýatageeniýäniň aşa durnuksyz ýerleri üçin, güýçli päsgelçiliklere garşy giň woltly kommutasiýa üpjünçiligini üpjün edýäris.

6. Geljekde ulanmaga taýynlaň

Geljekde kamera çyrasyna täzelemeli bolsaňyz, bize öňünden habar berip bilersiňiz, goýmak üçin öňünden taýýarlyk göreris.Geljekde diňe oturdylan kameraly tutawaç gerek.

Şift-hassahana-lukmançylyk-yşyk

7. Goşmaça esbaplary saýlamak
Gurlan kamera we monitor, diwara berkidiş paneli, uzakdan dolandyrmak we batareýanyň ätiýaçlyk ulgamy bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Işleýiş-ýagtylyk-diwar-dolandyryş
LED-işleýän-ýagtylyk-batareýa bilen
Işleýiş-ýagtylyk-uzakdan dolandyryş
Şift-LED-hassahana-lukmançylyk-yşyk

Parametrs:

Model

LED500

LED700

Yşyklandyryş intensiwligi (lýuks)

40,000-120,000

60,000-160,000

Reňk temperaturasy (K)

3500-5000K

3500-5000K

Reňk görkeziji indeksi (Ra)

85-95

85-95

Lightagtylyk derejesine ýylylyk (mW / m² · lýuks)

<3.6

<3.6

Yşyklandyryş çuňlugy (mm)

> 1400

> 1400

Lightagtylygyň nokady (mm)

120-300

120-300

LED mukdary (kompýuter)

54

120

LED hyzmat ömri (h)

> 50,000

> 50,000


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň