Tomusda hirurgiki kölegesiz çyra bilen çyglylyga garşy gowy iş etmeli

Tomusyň esasy aýratynlygy çyglylyk bolup, hirurgiki kölegesiz lampa has uly täsir edýär, şonuň üçin çyglylygyň öňüni almak tomusda hirurgiki kölegesiz çyranyň has möhüm meselelerinden biridir.Eger tomusda operasiýa otagynyň temperaturasy gaty ýokary bolsa, hirurgiki kölegesiz lampanyň içiniň we daşynyň arasyndaky temperatura tapawudy has ulalar we kölegesiz lampanyň içine köp mukdarda gyzgyn howa girer, bu bolsa aşa naprýa .eniýe bolar. gysga zynjyryň döremegine we elektrik togunyň urmagyna we ýangyna sebäp bolýan ýerli ýerlerde ýük.

Şeýlelik bilen, tomusda umumy şöhlelendiriş operasiýasy kölegesiz çyrany nädip saklamaly?Aşakda çyglylygy goramak boýunça birnäçe täsirli teklipleri we usullary jemledik.

Hirurgiki kölegesiz lampalar üçin tomusda çyglylyga garşy aýratyn üns bermeli.Conditionsagdaýlar rugsat berlende, esasy komponentleriň işleýän wagty ýylylyk ýaýramagyny üpjün etmek üçin kölegesiz lampanyň potolokynyň töwereginde howa çalşygy deşikleri berilmelidir.Ikinjiden, howa çygly bolanda, içerki kamera ulgamyny wagtal-wagtal garaşdyryp bilersiňiz.Garaşma prosesinde içerki transformatorlar we beýleki işleýän bölekler ýylylygy bölüp çykarar, şonuň üçin hirurgiki kölegesiz lampanyň içindäki çyglyk netijeli dargap biler.Beýleki tarapdan, daşarky kamera ulgamynyň kölegesiz çyrasy üçin adatça LCD ekran we dolandyryş paneli bilen üpjün edilýär.Bu komponentleriň daşynda köp ownuk deşikler bar.Uzak wagtdan soň, bu kiçijik deşiklerden hirurgiki kölegesiz lampanyň içine tozan girer.Çygly bolanda, kondensasiýa tozan bilen ýygnanar, netijede kölegesiz çyranyň ýerli syzmagyna sebäp bolar;şonuň üçin enjamlara hyzmat edýän işgärler saç guradyjysyny daşarky kiçijik deşikden ýokary we aşak, çepe we saga geçirmek üçin yzygiderli ulanyp bilerler.hirurgiki kölegesiz lampanyň kamera ulgamywe aýyryň.Içindäki tozan we çyglyk süpürildi.Şol bir wagtyň özünde, çygly gurşaw üçin, gurluşyk wagtynda diwaryň ýa-da burçuň golaýynda hirurgiki kölegesiz çyrany oturtmazlyga synanyşyň, sebäbi bu ýerdäki çyglylyk has çynlakaý, adatça "çyglylygyň gaýdyp gelmegi" diýýäris.Belli bir ýyl bäri ulanylýan hirurgiki kölegesiz lampalar üçin, hünärmenleri bejermek we arassalamak üçin hünärmen tehniki işgärleri hem bron edip bilerler.ltozan.

hirurgiki lampa
LEDD700C + M.

Umumy şöhlelendiriji hirurgiki kölegesiz lampa hassahanalarda has köp ulanylýar.Ajaýyp öndürijiligi bilen dürli amallary tamamlamak bilen, degişli lukmançylyk enjamlarynyň tehniki bilimlerini öwrenmek we düşünmek hirurgiki kölegesiz lampanyň hyzmat möhletini uzaltmaga oňyn täsir edýär.Tomus ýakynlaşýar, ulanyjylaryň köpüsiniň hirurgiki kölegesiz çyranyň näsazlyk derejesini azaltmak üçin şu makalada görkezilen kamera görnüşindäki hirurgiki kölegesiz çyranyň çyglylyga garşy tejribesini we başarnyklaryny seljerip, jemläris diýip umyt edýärin.


Iş wagty: Awgust-03-2022