Toplumlaýyn operasiýa otagy ulgamy näme?

Tehnologiýadaky täzelikler we häzirki wagtda bar bolan maglumatlaryň köp bolmagy bilen operasiýa otagy düýpgöter üýtgedi.Keselhana işlemegi we hassalaryň rahatlygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen otaglary dizaýn etmegini dowam etdirýär.Keselhananyň işgärleri üçin häzirki we geljegiň OR dizaýnyny emele getirýän bir düşünje, sanly operasiýa otagy diýlip hem atlandyrylýan toplumlaýyn operasiýa otagydyr.

ORA-da Integrasiýa, ykjam enjamlara garaşlylygy azaltmak üçin maksatly ulgam döretmek üçin hassahanadaky tehnologiýalary, maglumatlary we adamlary birleşdirýär.Köp şekilli duýgur ekranly displeýler we real wagt gözegçilik ulgamlary ýaly ösen audiowizual tehnologiýalary ulanmak arkaly operasiýa otagynyň işgärleri hassalaryň maglumat faýllaryna we çeşmelerine çäksiz girip bilerler.Bu, kliniki netijeleri gowulandyrmak we steril iş şertlerinde we daşardan gelýän traffigi azaltmak üçin daşarky dünýä arasynda has akylly arabaglanyşyk döredýär.

Şift-iş otagy-ýagtylyk-300x300
Elektrik-iş stoly
Lukmançylyk-endoskopik-maýatnik

Operasiýa otagynyň integral ulgamy näme?

Ösen diagnostika we şekillendiriş tehnologiýalarynyň peýda bolmagy sebäpli, operasiýa otaglary köp adamly OR enjamlary we monitorlary bilen has köp adamly we çylşyrymly boldy.OR-da gülläp ösmekden, operasiýa stollaryndan, hirurgiki yşyklandyryşdan we otag yşyklandyryşyndan başga-da, birnäçe hirurgiki displeý, aragatnaşyk ulgamynyň monitorlary, kamera ulgamlary, ýazgy enjamlary we lukmançylyk printerleri häzirki zaman OR bilen çalt baglanyşýar.

Operasiýa otagynyň integrasiýa ulgamy, merkezi buýruk stansiýasyndaky maglumatlary, wideo elýeterliligini we bu enjamlaryň hemmesine gözegçilik etmek arkaly operasiýa otagyny ýönekeýleşdirmek üçin döredilip, hirurgiki işgärlere operasiýa otagynyň daşyndan aýlanman köp işleri netijeli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.Operasiýa otagynyň integrasiýasy köplenç operasiýa otagynda asylan monitorlary we şekillendiriş usullaryny, kabeller sebäpli ýüze çykýan syýahat howplaryny aradan aýyrmagy we hirurgiki wideo aňsat girmäge we görmäge mümkinçilik berýär.

Operasiýa otagynda toplumlaýyn ulgamyň peýdalary

OR integrirlenen ulgam operasiýa wagtynda hirurgiki işgärler üçin hassalaryň ähli maglumatlaryny birleşdirýär we tertipleşdirýär, dyknyşygy azaldýar we köp platformalarda maglumatlary tertipleşdirýär.OR ýa-da integrasiýa arkaly hirurgiki işgärler zerur dolandyryşlara we maglumatlara merkezden girip bilerler - hassalaryň maglumatlaryny, gözegçilik otagyny ýa-da hirurgiki yşyklandyryşy görüp bilerler, operasiýa wagtynda şekilleri görkezip bilerler we beýlekileriň hemmesini bir merkezleşdirilen dolandyryş panelinden alyp bilerler.ORA-da integrasiýa OR işgärlerine has köp öndürijilik, howpsuzlyk we hassalyk idegini üpjün etmekde üns bermek üçin netijelilik berýär.


Iş wagty: Awgust-15-2022