TD-TS-100 Zawod hassahana üçin göni üpjünçilik lukmançylyk kombinaty

Gysga düşündiriş:

TD-TS-100 birleşdirilen lukmançylyk maýatnikine degişlidir.Operasiýa otaglarynda, gyssagly kömek otaglarynda we ICU-larda intensiw terapiýa üçin iň oňat kömekçi enjam.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

TD-TS-100 birleşdirilen lukmançylyk maýatnikine degişlidir.Operasiýa otaglarynda, gyssagly kömek otaglarynda we ICU-larda intensiw terapiýa üçin iň oňat kömekçi enjam.
Dürli birleşdirilen lukmançylyk maýatnik, lukmançylyk işgärleriniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip bilner.Hirurgiki maýatnik, endoskopik diň we anesteziýa maýatnikiniň dürli utgaşmasy lukmançylyk işgärlerine möhüm pursatlarda üznüksiz we üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýär.

Goýmalar

1. Iş otagy
2. Gyssagly kömek otagy
3. ICU

Aýratynlyk

1. Kosmos talaplaryny azaltmak
Çäklendirilen operasiýa otaglary ýa-da ICU üçin lukmançylyk birleşdirilen maýatnik gaty köp ýer tutmaýar we bu ýerler üçin amatly saýlawdyr.

2. Easyönekeý hereket we ýerleşiş
Diňe keseligine hereket edip bilýän lukmançylyk köprüsi maýatnik bilen deňeşdirilende, lukmançylyk birleşdirilen maýatnik has uly hereket meýdanyna eýe bolup, 350 dereje aýlanýar.Işler üçin has köp ýer almak isleseňiz, elleriňizi hem düzüp bilersiňiz.

3. Çäklendirilmedik enjamlaryň kombinasiýalary
Modul dizaýny we ýokary ýük göterijiligi bilen iki sany maýatnik, respirator, monitor, IV nasos ans şpris nasosy ýaly köp gurallary göterip biler.

4. Has gowy kabeller we turbalary dolandyrmak
Iki diňde gurnama plastinka bar we ähli elektrik simleriniň we gaz üpjün ediji turbalaryň ýerleşişi has ýerlikli bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň