Iş otagy üçin TS-D-100 goşa elektrik lukmançylyk gazy

Gysga düşündiriş:

TS-D-100 goşa golly elektrik lukmançylyk gaz gulagyny aňladýar.

Kulonyň göterilmegi has çalt, has ygtybarly we ygtybarly elektrik bilen hereket edýär.

Iki gezek aýlanýan otag bilen hereket aralygy has uludyr.Näsaga has gowy elýeterli bolar.

Aýlanýan goluň we gaz rozetkalarynyň uzynlygy, elektrik rozetkalary bar.

Anestezi lukmançylyk gulagyna çenli ýokarlandyryp boljak gaz we azot oksidi interfeýsini goşuň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

TS-D-100 goşa golly elektrik lukmançylyk gaz gulagyny aňladýar.
Kulonyň göterilmegi has çalt, has ygtybarly we ygtybarly elektrik bilen hereket edýär.
Iki gezek aýlanýan otag bilen hereket aralygy has uludyr.Näsaga has gowy elýeterli bolar.
Aýlanýan goluň we gaz rozetkalarynyň uzynlygy, elektrik rozetkalary bar.
Anestezi lukmançylyk gulagyna çenli ýokarlandyryp boljak gaz we azot oksidi interfeýsini goşuň.

Goýmalar

1. Iş otagy
2. Reanimasiýa bölümi
3. Gyssagly kömek bölümi

Aýratynlyk

1. Goşa gol konfigurasiýasy üçin köp saýlaw

Esasy we aşaky aýlaw gollary üçin giň wariant.Dürli ululykdaky operasiýa otagy bilen gabat gelýär.

Lukmançylyk-gaz-maýatnikler

Lukmançylyk gaz gulaklary

2. Elektrik götermek

Bu elektrik gaz gulagy elektrik hereketlendiriji ulgam bilen ýokaryk we aşaklygyna gidip biler.
Işlemek üçin amatly.

3. Daşky gurşawy goramak örtügi

Daşky ýüzi anesteziki, özüne çekiji, poslama garşy we reňksizlige çydamly daşky gurşawa boýag tozy bilen örtülendir.

4. Iki gezek tormoz ulgamy

Pnewmatik tormozlarda howanyň syzmak howpy bar.Elektrik we nemlendiriji goşa çäk ulgamy bilen, iş wagtynda süýşmegiň we howanyň syzmazlygyny üpjün ediň.

Hirurgiýa-gaz-maýatnik

Hirurgiýa gaz maýatnik

5. Dürli reňkli gaz rozetkalary
Nädogry birikmäniň öňüni almak üçin gaz interfeýsiniň dürli reňki we görnüşi.
Ikinji möhürlemek, üç ştat (açmak, öçürmek we aýyrmak), ulanmak üçin 20,000-den gowrak.
Ony howa, abatlaýyş tölegi bilen abatlap bolýar.

Hytaý-hassahana-maýatnik

Hytaý hassahanasy maýatnik

6. Gurallar üçin gap
Gural lýubkasy oňat göterijilik ukybyna eýedir we beýikligi talap edilişi ýaly sazlap bolýar.Silikonyň çaknyşmaga garşy dizaýny bar we çekme awtomatiki sorujy görnüşidir.

Işleýän maýatnik

Işleýän maýatnik

Parametrs:

Goluň uzynlygy:
600 + 800mm, 600 + 1000mm, 600 + 1200mm, 800 + 1200mm, 1000 + 1200mm
Netijeli iş radiusy:
980mm, 1100mm, 1380mm, 1460mm, 1660mm,
Goluň aýlanmagy: 0-350 °
Kulonyň aýlanmagy: 0-350 °

Düşündiriş

Model

Sazlama

Mukdar

Iki golly elektrik lukmançylyk gaz gulagy

TS-D-100

Gurallar üçin gap

2

Çyzgy

1

Kislorod gaz rozetkasy

2

WAK gaz rozetkasy

2

Howa gazy

1

Elektrik rozetkalary

6

Enjamly rozetkalar

2

RJ45 rozetkalary

1

Poslamaýan polat sebet

1

IV polýus

1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň